Avaleht / Eesti keele tasemeeksamid

Eesti keele tasemeeksamid

Sellelt leheküljelt leiate informatsiooni eesti keele tasemeeksamite korralduse ning keeleõppe kulude hüvitamise kohta.

Eesti keele oskuse, selle hindamise ja kontrollimise nõuded sätestab Keeleseadus.

Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.

Isikute kohustusliku keeleoskustaseme määramisel on aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemed. Tasemeeksami sooritamine on vajalik ametikohal nõutud keeleoskustaseme tõendamiseks. Tööalast keeleoskust mõõdetakse ja riiklikke eksameid korraldatakse Eestis neljal tasemel: eesti keele A2-tase, B-1 tase, B-2 tase ja C-1 tase.

Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks peab kodakondsuse taotleja sooritama eesti keele tasemeeksami vähemalt B-1 tasemel. Vähemalt 65-aastane Eesti kodakondsust taotlev isik on keeleeksamil vabastatud kodakondsusseaduse § 8 2. lõike punktis 4 sätestatud nõuete täitmisest (oskus koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal), st kirjutamistestist. Kui isik on esitanud vastava avalduse, peab ta eksamil sooritama kolm osa: kuulamis-, lugemis- ja rääkimisosa.


Vt: 7 sammuga Eesti kodanikuks

Vt ka infovoldikuid
Eesti keele tasemeeksam eesti keeles
Eesti keele tasemeeksam vene keeles
Eesti keele tasemeeksam inglise keeles
 

NB! Allolevad dokumendid on pdf-formaadis, juhul kui teil ei ole arvutis pdf-i lugemisprogrammi, siis on see tasuta võimalik alla laadida SIIT.

  • Eesti keele oskuse tasemed - Dokumendist leiate õigusaktid, keeleoskustasemete üldskaala, selgitused seni kehtinud keeleoskustunnistuste vastavusse viimise kohta uue süsteemiga ning loetelu, millal ei pea eesti keele tasemeeksamit sooritama.
  • Eesti keele A2-taseme eksam - Dokumendist leiate A2-keeletaseme oskuste kirjelduse, eksami ülesehituse ning näidisülesanded. Näidisülesanded avanevad linkidena.
  • Eesti keele B1-taseme eksam - Dokumendist leiate B1-keeletaseme oskuste kirjelduse, eksami ülesehituse ning näidisülesanded. Näidisülesanded avanevad linkidena.
  • Eesti keele B2-taseme eksam - Dokumendist leiate B2-keeletaseme oskuste kirjelduse, eksami ülesehituse ning näidisülesanded. Näidisülesanded avanevad linkidena. 
  • Eesti keele C1-taseme eksam - Dokumendist leiate C1-keeletaseme oskuste kirjelduse, eksami ülesehituse ning näidisülesanded. Näidisülesanded avanevad linkidena. Eesti keele c1-taseme näidisülesannete vastused


Eesti keele tasemeeksamite kirjutamisülesannete sooritusnäidised (näidised on kommenteeritud ning avaldatud autorite loal muutmata kujul):


Lisainfo:
tel 735 0500
e-post: info@innove.ee