Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / E-hindamine, õppevara

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt


Tegevused 2016 

DIGI_skeem_22(2).jpg

E-hindamismetoodika ja hindamisinstrumentide väljatöötamine

1. Töötame välja ja viime läbi e-tasemetööd

  • Koostame vene keel emakeelena, eesti keel emakeelena ja sotsiaalvaldkonna ainete tasemetööde kontseptsioonid ja eristuskirjade projektid I ja II kooliastmele ning võõrkeelte, sh eesti keel teise keelena, tasemetööde kontseptsioonid ja eristuskirjade projektid
  • Töötame välja uuendatud tagasisidevõimalustega I ja II kooliastme e-tasemetööde prototüübid matemaatikas ja loodusõpetuses (eesti- ja venekeelsed versioonid) ning II kooliastme e-tasemetöö prototüüp eesti keeles II keelena. E-tasemetööde projektid läbivad esimese katsetamise õpilaste valimil.
  • Eesmärk on kasutusele võtta e-tasemetööd

2. Töötame välja ja viime läbi e-eksamid

  • Koostame põhikooli lõpueksamite e-eksamitööde kontseptsioonid ja eristuskirjade projektid (vene keeles, bioloogias, geograafias, keemias, füüsikas, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses ning võõrkeeltes, sh eesti keeles teise keelena).
  • Töötame välja põhikooli e-eksamitööde prototüübid eesti keeles ja matemaatikas ning gümnaasiumi riigieksamitöö prototüüp eesti keeles. Eksamitööde ülesanded läbivad esimese katsetamise õpilaste valimil.
  • Eesmärk on kasutusele võtta e-eksamid

 3. Kujundavat hindamist toetavad e-hindamisvahendid: loome diagnostiliste e-ülesannete kogud

Koostame e-ülesannete kogu põhikoolile koos kontseptsioonidega loodus-, sotsiaal- ja keeleainete (sh eesti keel emakeelena ja võõrkeeled) valdkonnas. Ülesanded esitatakse eesti- ja venekeelsete versioonidena (va eesti keel emakeelena ülesanded).

4. Töötame välja e-kutseeksamite ja üldpädevuste e-hindamisvahendid

  • Nelja kutseeksami teooriaosad viime elektroonilisse testimiskeskkonda.
  • III kooliastme üldpädevuste hindamisvahendid viime elektroonilisse testimiskeskkonda.

 

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine, soetamine ja selle kasutuselevõtt 

1. Kaasame üldhariduse valdkondlikud eksperdid, kaardistame õppevara ja õppevara vajaduse 

  • Koostame ülevaate olemasolevast, puuduvast ja vajalikust nõuetele vastavast digitaalsest õppevarast ning olemas on vajalik info õppevara lisamiseks e-koolikotti.

2. Toetame ministeeriumit õppevara arenduse hangete ja soetuste läbiviimisel


Ministri käskkiri tegevuse "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" elluviimiseks.

Õppevara kaardistamise kajastus Õpetajate Lehes

Õppevara kaardistuse kokkuvõte
 


Kontaktid

Marge Kõiva, programmijuht 

Epp Müil, õppevara arendamine

Regina Multram, e-testide ja e-eksamite arendustegevused

Aimi Püüa, e-ülesannete kogude, üldpädevuste e-hindamise ja e-kutseeksamite arendustegevused